Skontaktuj si臋 z nami:

Regulamin konkursu “Halloween”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu 鈥濰alloweenowe przebranie鈥 (zwanego dalej 鈥淜onkursem鈥), jest Pomelo Food Company, z siedzib膮 przy ul. Znanieckiego 39, w Warszawie 03-980, NIP 1132535595, zwana dalej 鈥濷rganizatorem鈥.
 2. Fundatorem nagr贸d w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przekazuj膮cym nagrod臋 w my艣l art. 919 i nast臋pne Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator jest jednocze艣nie operatorem technicznym Konkursu.
 4. Regulamin okre艣la zasady udzia艂u w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, kt贸re uczestnik (zwany dalej “Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przyst膮pienia do Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dost臋pny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem聽https://pomelo.com.pl/regulamin-konkursu-halloween/
 6. W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy i wsp贸艂pracownicy Organizatora oraz cz艂onkowie ich najbli偶szych rodzin, tj. wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ma艂偶onkowie, rodzice ma艂偶onk贸w i osoby pozostaj膮ce z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs rozpoczyna si臋 dnia 28.10.2016 i trwa do dnia 04.11.2016 godz. 23:59. Celem zapewnienia prawid艂owej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczeg贸lno艣ci w celu dokonania oceny prawid艂owo艣ci zg艂osze艅 do Konkursu, Organizator powo艂a trzyosobow膮 Komisj臋 Konkursow膮. W sk艂ad Komisji Konkursowej wejd膮 osoby delegowane przez Organizatora.
 8. Konkurs nie jest gr膮 hazardow膮 w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Udzia艂 w Konkursie jest bezp艂atny i dobrowolny.

Nagrody

 1. W konkursie przyznane zostan膮 3 (s艂ownie: trzy) nagrody w postaci voucher贸w uprawniaj膮cych do dokonania zakup贸w produkt贸w Organizatora oraz innych gad偶et贸w: koszulki, torby, kubki. Vouchery s膮 jednorazowe, niepodzielne (nie mo偶na ich roz艂o偶y膰 na kilka zakup贸w, musz膮 zosta膰 wykorzystane za jednym razem), niewymienialne na got贸wk臋. Vouchery s膮 wa偶ne od 14.11.2016 do 06.12.2016 w艂膮cznie.
 2. Publikuj膮c Prac臋 Konkursow膮 Uczestnik wyra偶a zgod臋 na publikacj臋 swojej Pracy na stronach Organizatora, jego blogu oraz stronie https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany w serwisie Facebook.com i http://instagram.com/cateringpomelo w serwisie Instagram.
 3. W odniesieniu do Nagr贸d, kt贸rych przyznanie spowoduje powstanie obowi膮zku podatkowego, Zwyci臋zcy otrzymaj膮 dodatkowe nagrody pieni臋偶ne w kwocie odpowiadaj膮cej 11,11% warto艣ci Nagrody, kt贸re nie b臋d膮 wydawane Zwyci臋zcom i zostan膮 przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zrycza艂towanego podatku od nagr贸d, kt贸ry zostanie odprowadzony przez Organizatora do w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego. Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo wymiany Nagrody na jej ekwiwalent pieni臋偶ny ani inn膮 nagrod臋 rzeczow膮, jak te偶 nie przys艂uguje mu prawo do wyp艂acenia dodatkowej nagrody pieni臋偶nej.
 4. Nagroda przys艂uguje 3 uczestnikom, kt贸rych prace zostan膮 wybrane przez Komisj臋聽Konkursow膮.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczeg贸lno艣ci uzasadnionych w膮tpliwo艣ci co do rozdzia艂u nagr贸d w Konkursie wszelkie sprawy b臋d膮 rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisj臋 Konkursow膮.
 2. Zwyci臋zcy Konkursu nie przys艂uguje roszczenie o wyp艂at臋 warto艣ci nagrody w got贸wce.
 3. Zwyci臋zca Konkursu nie ma mo偶liwo艣ci zamiany nagrody.
 4. Zwyci臋zca nie mo偶e przenie艣膰 prawa do nagrody na inne osoby.
 5. Wyniki zostan膮 og艂oszone w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany w dniu 07.11.2016.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niemo偶no艣膰 przekazania nagrody Zwyci臋zcy z przyczyn niezale偶nych od Organizatora, zw艂aszcza podania b艂臋dnego adresu mailowego przez Zwyci臋zc贸w.
 7. Dostarczenie nagr贸d nast膮pi w przeci膮gu 7 dni na adres Zwyci臋zcy.

Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰: osoba fizyczna maj膮ca uko艅czone 18 lat, posiadaj膮ca obywatelstwo polskie, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, konsument w my艣l art. 221 Kodeksu Cywilnego, oraz posiadaj膮ca miejsce sta艂ego zamieszkania w Polsce.
  2. Aby wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie, osoba przyst臋puj膮ca do Konkursu musi posiada膰 aktywne konto w serwisie Facebook widoczne publicznie oraz by膰 aktualnym lub by艂ym Klientem Organizatora聽tzn. przynajmniej raz dokona艂a zakupu produkt贸w Organizatora.
  3. W Konkursie mo偶na bra膰 udzia艂 wy艂膮cznie osobi艣cie, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zg艂osze艅 konkursowych w imieniu os贸b trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
  4. Warunkiem przyst膮pienia do Konkursu jest opublikowanie autorskiego zdj臋cia (Pracy Konkursowej) w serwisie Facebook, przedstawiaj膮cego Uczestnika w przebraniu Halloweenowym, wraz z komentarzem zawieraj膮cym tag #cateringpomelo oraz oznaczaj膮c profil Organizatora @PomeloFoodCompany
  5. Zabronione jest udzielanie odpowiedzi, kt贸re:

a) by艂yby niezgodne z prawem lub powszechnie przyj臋tymi za obowi膮zuj膮ce normami obyczajowymi (np. zawiera艂y tre艣ci pornograficzne, rasistowskie lub propaguj膮ce przemoc),
b) narusza艂yby prawa os贸b trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znak贸w towarowych, patent贸w, tajemnicy handlowej lub zobowi膮za艅 o zachowaniu poufno艣ci oraz narusza艂yby dobra osobiste os贸b trzecich lub prawo do prywatno艣ci,
c) zawiera艂yby materia艂y chronione prawem autorskim, co do kt贸rych Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,
d) obra偶a艂yby uczucia religijne, by艂yby obra藕liwe b膮d藕 stanowi艂yby lub mog艂yby by膰 uznane za gro藕b臋 skierowan膮 do innych os贸b, zawiera艂yby s艂ownictwo naruszaj膮ce dobre obyczaje, tre艣ci wulgarne lub powszechnie uznane za obra藕liwe,
e) sugerowa艂yby lub zach臋ca艂yby do dzia艂a艅 niezgodnych z prawem,
f) mia艂yby na celu promocj臋 podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub promocj臋 towar贸w lub us艂ug,
g) narusza艂yby prawa lub dobre imi臋 Pomelo Food Company,
h) narusza艂yby w inny spos贸b postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, normy spo艂eczne i obyczajowe.

 1. Administratorem danych jest Organizator – Pomelo Food Company, z siedzib膮 przy ul. Znanieckiego 39, w Warszawie 03-980. Organizator b臋dzie przetwarza膰 dane osobowe Uczestnik贸w w celach zwi膮zanych z organizacj膮 Konkursu, sprawozdawczo艣ci膮 podatkow膮 i ksi臋gow膮, w celu zamieszczenia listy Zwyci臋zc贸w.
 2. Dane Uczestnik贸w przetwarzane b臋d膮 zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z p贸zn. zm.).
 3. Realizuj膮c zadanie Konkursu uczestnik tym samym o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu, wyra偶a zgod臋 na jego tre艣膰 oraz akceptuje jego warunki.
 4. Uczestnictwo w Konkursie polega na spe艂nieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zada艅, z zastrze偶eniem, i偶 w ramach ich realizacji Uczestnicy maj膮 obowi膮zek przestrzegania wszystkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa oraz niniejszego Regulaminu.

Prawa Autorskie

 1. Uczestnik przez zg艂oszenie udzia艂u w Konkursie potwierdza 偶e jest autorem Odpowiedzi. Przes艂ane Odpowiedzi nie mog膮 narusza膰 praw autorskich, praw w艂asno艣ci przemys艂owej, praw do wizerunku oraz d贸br osobistych innych os贸b.
 2. Przesy艂aj膮c Odpowied藕, ka偶dy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodp艂atnej, niewy艂膮cznej licencji na korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi, w szczeg贸lno艣ci jego tre艣ci, w celach zwi膮zanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 24 miesi膮ce po jego zako艅czeniu, z mo偶liwo艣ci膮 udzielenia dalszej sublicencji na rzecz dowolnych innych podmiot贸w, na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pami臋ci komputera, utrwalanie na przeno艣nych no艣nikach pami臋ci, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak偶e publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przetwarzanie, wykonywanie praw zale偶nych, 艂膮czenie z innymi utworami, we wszelkich sieciach spo艂eczno艣ciowych.
 3. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci prawa autorskie do wszystkich Zg艂osze艅 oraz, 偶e przes艂ane Odpowiedzi nie naruszaj膮 praw os贸b trzecich, w tym praw autorskich, praw w艂asno艣ci przemys艂owej, praw do wizerunku lub d贸br osobistych os贸b trzecich.
 4. Uczestnik o艣wiadcza, i偶 posiada zgod臋 na publikacje wizerunku od wszystkich os贸b, kt贸rych wizerunek znajduje si臋 na zdj臋ciu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Odpowiedzi bez konieczno艣ci聽wskazywania imienia i nazwiska ich autor贸w.

Zadania Uczestnika Konkursu

 1. Uczestnik realizuje zadania Konkursu poprzez publikacj臋 zdj臋cia w serwisie Facebook, prezentuj膮cego Uczestnika w przebraniu Halloweenowym, w komentarzu do zdj臋cia wpisuj膮c tag #cateringpomelo oraz oznaczaj膮c na zdj臋ciu profil Organizatora @PomeloFoodCompany
 2. Ka偶dy Uczestnik Konkursu mo偶e zg艂osi膰 dowoln膮 liczb臋 Prac Konkursowych ka偶dego dnia trwania Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu skontaktuj膮 si臋 z Organizatorem za pomoc膮 wiadomo艣ci mailowej wys艂anej na adres warszawa@pomelo.com.pl nie p贸藕niej ni偶 5 dni od og艂oszenia wyniku na profilu Facebook Organizatora oraz w komentarzach pod zwyci臋skimi Pracami Konkursowymi, w celu przekazania danych do wysy艂ki Nagr贸d oraz przekazania ewentualnej zgody na wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora.
 4. Formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych dost臋pny jest pod adresem: http:/鈥.
 5. W przypadku braku kontaktu z Organizatorem za pomoc膮 wiadomo艣ci mailowej wys艂anej na adres warszawa@pomelo.com.pl we wskazanym czasie, nagroda przepada.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, dotycz膮ce sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zg艂asza膰 w czasie trwania Konkursu lub po jego zako艅czeniu drog膮 elektroniczn膮 na adres mailowy warszawa@pomelo.com.pl, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia og艂oszenia wynik贸w Konkursu, z dopiskiem 鈥濰alloween鈥. Reklamacje powinny zawiera膰 imi臋, nazwisko Uczestnika jak r贸wnie偶 dok艂adny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisj臋 Konkursow膮, o kt贸rej mowa w niniejszym regulaminie.
 2. Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym lub e-mailem wys艂anym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie, w zakresie w jakim nie b臋dzie to wp艂ywa膰 na prawa do Nagrody ju偶 nabyte przez Uczestnika.
 5. Wszystkie koszty zwi膮zane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z op艂at膮 za dost臋p do Internetu, s膮 ponoszone przez Uczestnik贸w. Uczestnicy zgadzaj膮 si臋, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska, loginu na fan page鈥檜 Pomelo Food Company oraz w serwisie Instagram.

Postanowienia ko艅cowe

 1. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania okre艣lonych w nim zasad, jak r贸wnie偶聽potwierdza, i偶 spe艂nia wszystkie warunki, kt贸re uprawniaj膮 go do udzia艂u w Konkursie.
 1. Niespe艂nienie wy偶ej wymienionych warunk贸w lub odmowa ich spe艂nienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wyga艣ni臋ciem ewentualnych roszcze艅 do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszcze艅 zwi膮zanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora jak r贸wnie偶 uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w niniejszym Regulaminie, a tak偶e warunki okre艣lone w przepisach prawa zwi膮zanych z realizacj膮 nagr贸d. Przyst膮pienie do konkursu jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 przez uczestnika Regulaminu Konkursu w ca艂o艣ci.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 przepisy prawa polskiego.