Skontaktuj się z nami:

Regulamin konkursu “Halloween”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Halloweenowe przebranie” (zwanego dalej “Konkursem”), jest Pomelo Food Company, z siedzibą przy ul. Znanieckiego 39, w Warszawie 03-980, NIP 1132535595, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przekazującym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.
 4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej “Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://pomelo.com.pl/regulamin-konkursu-halloween/
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.10.2016 i trwa do dnia 04.11.2016 godz. 23:59. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Nagrody

 1. W konkursie przyznane zostaną 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci voucherów uprawniających do dokonania zakupów produktów Organizatora oraz innych gadżetów: koszulki, torby, kubki. Vouchery są jednorazowe, niepodzielne (nie można ich rozłożyć na kilka zakupów, muszą zostać wykorzystane za jednym razem), niewymienialne na gotówkę. Vouchery są ważne od 14.11.2016 do 06.12.2016 włącznie.
 2. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej Pracy na stronach Organizatora, jego blogu oraz stronie https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany w serwisie Facebook.com i http://instagram.com/cateringpomelo w serwisie Instagram.
 3. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę rzeczową, jak też nie przysługuje mu prawo do wypłacenia dodatkowej nagrody pieniężnej.
 4. Nagroda przysługuje 3 uczestnikom, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
 3. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany w dniu 07.11.2016.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwłaszcza podania błędnego adresu mailowego przez Zwycięzców.
 7. Dostarczenie nagród nastąpi w przeciągu 7 dni na adres Zwycięzcy.

Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego, oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba przystępująca do Konkursu musi posiadać aktywne konto w serwisie Facebook widoczne publicznie oraz być aktualnym lub byłym Klientem Organizatora tzn. przynajmniej raz dokonała zakupu produktów Organizatora.
  3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
  4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opublikowanie autorskiego zdjęcia (Pracy Konkursowej) w serwisie Facebook, przedstawiającego Uczestnika w przebraniu Halloweenowym, wraz z komentarzem zawierającym tag #cateringpomelo oraz oznaczając profil Organizatora @PomeloFoodCompany
  5. Zabronione jest udzielanie odpowiedzi, które:

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,
c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,
d) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,
e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
f) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,
g) naruszałyby prawa lub dobre imię Pomelo Food Company,
h) naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe.

 1. Administratorem danych jest Organizator – Pomelo Food Company, z siedzibą przy ul. Znanieckiego 39, w Warszawie 03-980. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową, w celu zamieszczenia listy Zwycięzców.
 2. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
 3. Realizując zadanie Konkursu uczestnik tym samym oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego treść oraz akceptuje jego warunki.
 4. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

Prawa Autorskie

 1. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie potwierdza że jest autorem Odpowiedzi. Przesłane Odpowiedzi nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób.
 2. Przesyłając Odpowiedź, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi, w szczególności jego treści, w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 24 miesiące po jego zakończeniu, z możliwością udzielenia dalszej sublicencji na rzecz dowolnych innych podmiotów, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przetwarzanie, wykonywanie praw zależnych, łączenie z innymi utworami, we wszelkich sieciach społecznościowych.
 3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich Zgłoszeń oraz, że przesłane Odpowiedzi nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę na publikacje wizerunku od wszystkich osób, których wizerunek znajduje się na zdjęciu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Odpowiedzi bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów.

Zadania Uczestnika Konkursu

 1. Uczestnik realizuje zadania Konkursu poprzez publikację zdjęcia w serwisie Facebook, prezentującego Uczestnika w przebraniu Halloweenowym, w komentarzu do zdjęcia wpisując tag #cateringpomelo oraz oznaczając na zdjęciu profil Organizatora @PomeloFoodCompany
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych każdego dnia trwania Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu skontaktują się z Organizatorem za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres warszawa@pomelo.com.pl nie później niż 5 dni od ogłoszenia wyniku na profilu Facebook Organizatora oraz w komentarzach pod zwycięskimi Pracami Konkursowymi, w celu przekazania danych do wysyłki Nagród oraz przekazania ewentualnej zgody na wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora.
 4. Formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych dostępny jest pod adresem: http:/….
 5. W przypadku braku kontaktu z Organizatorem za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres warszawa@pomelo.com.pl we wskazanym czasie, nagroda przepada.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu drogą elektroniczną na adres mailowy warszawa@pomelo.com.pl, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z dopiskiem „Halloween”. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym regulaminie.
 2. Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie, w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do Nagrody już nabyte przez Uczestnika.
 5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska, loginu na fan page’u Pomelo Food Company oraz w serwisie Instagram.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 1. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.