Skontaktuj si臋 z nami:

Regulamin konkursu Pomelo z Decepticonem

Regulamin konkursu聽organizowanego na stronie聽Facebook.com聽(dalej 鈥濺egulamin鈥)

 

 • 1

POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la warunki i zasady, na jakich odbywa si臋 konkurs organizowany na stronie聽com(dalej 鈥濳onkurs鈥).
 2. Organizatorem konkursu jest Pomelo Food Company Anna Pi臋tka, ul. Znanieckiego 12 m 39, 03-980 Warszawa NIP 113-25-35-595), , zwana dalej 鈥濷rganizatorem鈥. Organizator jest przyrzekaj膮cym nagrod臋 w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za po艣rednictwem profilu Pomelo Food Company w serwisie聽http://facebook.com, znajduj膮cego si臋 pod adresem聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/
 4. Konkurs trwa聽od dnia 14.12.2017 r. do dnia 20.12.2017 r. do godziny 23:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyd艂u偶enia czasu trwania Konkursu poza termin okre艣lony w ust. 4 powy偶ej, o czym poinformuje w po艣cie na profilu聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/
 6. Uczestnikiem Konkursu (dalej 鈥濽czestnik鈥) mo偶e by膰:
  1. pe艂noletnia osoba fizyczna o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, zamieszka艂a na terytorium Polski w Warszawie
 7. W Konkursie nie mog膮 wzi膮膰 udzia艂u pracownicy Organizatora ani ich ma艂偶onkowie, wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, przysposobieni, przysposabiaj膮cy. W przypadku, gdy zwyci臋zcami Konkursu oka偶膮 si臋 osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te trac膮 uprawnienie do nagrody.

 

 • 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzi臋cia udzia艂u w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spe艂ni膰 艂膮cznie warunki okre艣lone w Regulaminie, w szczeg贸lno艣ci:
  1. zapozna膰 si臋 z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
  2. posiada膰 aktywne konto w serwisie聽http://facebook.com;
  3. wykona膰 zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/
 2. Zwyci臋zcy Konkursu (dalej 鈥瀂wyci臋zcy鈥) zostan膮 wy艂onieni przez Komisj臋 Konkursow膮, sk艂adaj膮c膮 si臋 z przedstawicieli Organizatora.
 3. Zabronione jest u偶ywanie skrypt贸w, bot贸w klikaj膮cych, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udzia艂u w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomoc膮 nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.
 4. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fa艂szywych lub jakichkolwiek innych form zwi臋kszenia swojej szansy na wygran膮.
 5. Odpowiedzi zg艂aszane na Konkurs nie mog膮 narusza膰 prawa ani praw os贸b trzecich, w tym w szczeg贸lno艣ci d贸br osobistych os贸b trzecich, a tak偶e og贸lnie przyj臋tych norm obyczajowych 鈥 w szczeg贸lno艣ci dotyczy to tre艣ci powszechnie uznawanych za wulgarne i obra藕liwe, zawieraj膮cych nago艣膰, pornografi臋, erotyk臋, obscenicznych, obra偶aj膮cych uczucia innych os贸b, w tym r贸wnie偶 uczucia religijne, przedstawiaj膮cych przemoc albo materia艂y o tematyce rasistowskiej, naruszaj膮ce prawo do prywatno艣ci, zawieraj膮cych materia艂y chronione prawami wy艂膮cznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 6. Ka偶dy uczestnik mo偶e dokona膰 zg艂oszenia w trakcie Konkursu wielokrotnie, jednak mo偶e otrzyma膰 nie wi臋cej ni偶 1 nagrod臋.
 7. Organizator ma prawo kontaktowania si臋 z Uczestnikami za pomoc膮 udost臋pnionych przez serwis Facebook funkcjonalno艣ci oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestnik贸w kana艂y komunikacji.

 

 • 3

ZASADY WY艁ANIANIA ZWYCI臉ZC脫W

 1. Nagrody b臋d膮 przyznawane na nast臋puj膮cych zasadach:
  • Nagrody zostan膮 przyznane Uczestnikom, kt贸rzy prawid艂owo wykonaj膮 zadanie konkursowe i spe艂ni膮 wymogi Regulaminu.
  • Jury konkursu wybierze najciekawsze zg艂oszenia.
 • 4

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostan膮 nast臋puj膮ce nagrody (dalej 鈥濶agrody鈥):
  • Nagroda 鈥 dwutygodniowy podw贸jny karnet na CrossFit w boxie DECEPTICON, 5 dni dowolnie wybranej diety Pomelo, zni偶ka 15% na kolejny tydzie艅 diety. Do wygrania 2 podw贸jne nagrody, dla uczestnika konkursu, oraz jego przyjaciela.

 

 • 5

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Og艂oszenie wynik贸w nast膮pi do 5 dni od zako艅czenia konkursu w formie wpisu na stronie聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/, zawieraj膮cego imiona i nazwiska lub nazwy profilu Zwyci臋zc贸w, pod jakimi funkcjonuj膮 w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwyci臋zcy zostan膮 poproszeniu o kontakt z administratorem strony聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/聽za pomoc膮 wiadomo艣ci prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalno艣ci serwisu Facebook.
 2. Ka偶dy Zwyci臋zca zobowi膮zany jest w ci膮gu 3 dni od momentu opublikowania wpisu z wynikami, o kt贸rym mowa w ust. 1, przes艂a膰 do strony https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/聽wiadomo艣膰 prywatn膮 z wykorzystaniem funkcjonalno艣ci serwisu Facebook z danymi niezb臋dnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do wysy艂ki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawid艂owego adresu lub danych, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, a tak偶e inne uchybienia powoduj膮ce niemo偶liwo艣膰 dor臋czenia nagrody skutkuj膮 utrat膮 prawa do niej, a nagroda pozostaje w贸wczas do wy艂膮cznej dyspozycji Organizatora.

 

 • 6

WYDANIE NAGR脫D W KONKURSIE

 1. Nagroda zostanie przekazana za po艣rednictwem kuriera Pomelo聽na wskazany przez Zwyci臋zc臋 adres.
 2. Zwyci臋zca nie mo偶e domaga膰 si臋 zamiany wygranej Nagrody na inn膮, w tym na ekwiwalent pieni臋偶ny.
 3. Nagrody zostan膮 wydane Zwyci臋zcom we wsp贸lnie ustalonym terminie.

 

 • 7

PROCEDURA POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce przebiegu Konkursu mog膮 by膰 sk艂adane wy艂膮cznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zako艅czenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawiera膰:
  1. dopisek na kopercie: 鈥濳onkurs POMELO FOOD COMPANY鈥.
  2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby sk艂adaj膮cej reklamacj臋;
  3. uzasadnienie powod贸w wniesienia reklamacji;
  4. Podpis reklamuj膮cego.
 3. Z艂o偶one reklamacje b臋d膮 rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostan膮 powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wys艂anym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 • 8

DANE OSOBOWE UCZESNIK脫W

 1. Ka偶dy z Uczestnik贸w bior膮cych udzia艂 w Konkursie wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook), a w przypadku Zwyci臋zc贸w 鈥 tak偶e numeru telefonu oraz adresu do wysy艂ki Nagrody. Dane osobowe Uczestnik贸w b臋d膮 przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wy艂onienia Zwyci臋zc贸w i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnik贸w Konkursu wykorzystywane b臋d膮 zgodnie z przepisami okre艣lonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych mo偶e zosta膰 powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wype艂nienia zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z Konkursu w stosunku do jego Uczestnik贸w, w szczeg贸lno艣ci polegaj膮cych na przyznawaniu i wydawaniu nagr贸d.
 3. Uczestnik ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz 偶膮dania ich usuni臋cia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemo偶liwia udzia艂 w Konkursie.
 5. Strona聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/聽podlega regulacjom i polityce prywatno艣ci serwisu Facebook. Wi臋cej informacji na temat 鈥濸olityki prywatno艣ci鈥 na聽comznajduje si臋 tutaj:聽https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatno艣ci stron zewn臋trznych, do kt贸rych odno艣niki znajduj膮 si臋 na聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/聽jest regulowana osobnymi postanowieniami.

 

 • 9

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. W kwestiach nieobj臋tych Regulaminem b臋d膮 mia艂y w szczeg贸lno艣ci zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udost臋pniony b臋dzie do publicznej wiadomo艣ci na stronie internetowej聽https://www.facebook.com/PomeloFoodCompany/聽oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, 偶e Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim zwi膮zany. Dane podawane przez Uczestnika s膮 danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialno艣ci za organizacj臋 Konkursu.