Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies w Serwisie internetowym www.pomelo.com.pl (dalej „Serwis Internetowy”).
 

Administratorem Serwisu Internetowego jest Pomelo sp. z o. o., ul. Klonowej 3C (05-462) Wiązowna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692 (dalej „Administrator Serwisu”).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz polityka plików „cookies”).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Dane Osobowe zbierane są w zakresie podanym dobrowolnie przez użytkownika i przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

Pomimo, że podanie danych jest dobrowolne, to niepodanie ich w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Pomelo i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Administrator danych osobowych

Administratorem twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: Pomelo sp. z o. o., ul. Klonowa 3C (05-462) Wiązowna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692 (zwana dalej „Pomelo”, „Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej „RODO”).

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią działającą na jego zlecenie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych Pomelo jest Anna Foszer kontakt z jest możliwy za pośrednictwem maila: ania@pomelo.com.pl.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Pomelo, w tym dla realizacji Zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą oraz dostaw Zamówień). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnicy / dostawcy – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub dostawcy realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Zamówienia;
 2. dostawcy usług dietetycznych – w przypadku Klienta, który podał dane dotyczące zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, m.in. alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów), Administrator może skorzystać z usług dietetycznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia;
 3. dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych;
 4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do działania firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 5. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, inspektor ochrony danych, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Cel, okres i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe klientów Pomelo przetwarzane są w związku z realizacją Zamówienia na catering dietetyczny lub inną usługę cateringową oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udostępnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego Zamówienia, w następującym zakresie:
 1. w celu wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kod do domofonu oraz w przypadku Klientów, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia (to jest informacje o dolegliwościach zdrowotnych, m.in. alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów), numer rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podany zakres jest maksymalny;
 2. w celu marketingu bezpośredniego. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa. Zakres przetwarzania: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zamówień;
 3. w celu marketingu usług i produktów Administratora i partnerów Administratora. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zamówień;
 4. w celu prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przetwarzania: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, numer rachunku bankowego (dotyczy sytuacji, w której dokonywany jest zwrot).

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Osoba, której dane:
 1. dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO;
 2. przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności. W przypadku cofnięcia zgody dobrowolnej osoba, która udzieliła zgody może cofnąć zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody obowiązkowej (związanej z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia) wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania z usług Usługodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Administrator danych zapewnia, iż dokłada wszelkich możliwych starań by zabezpieczyć dane w szczególności przed:

 • Utratą lub wypłynięciem z bazy danych;
 • Dostępem osób trzecich / osób bez odpowiednich uprawnień;
 • Nieuprawnioną modyfikacją.