Skontaktuj się z nami:

Regulamin

Regulamin

 §1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Pomelo Anna Piętka (zwaną dalej: „Dostawcą”).
 2. Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.
 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Jest  to 5-cio posiłkowy zestaw o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane. Posiłki spakowane są razem w papierową torbę.
 4. Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

 §2 Zamówienie

 1.  Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienie diety następuje drogą telefoniczną, mailową lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie pomelo.com.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
 3. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@pomelo.com.pl .
 4. Biuro Dostawcy przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 516-084-123
 5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje oraz przeciwwskazania mogące mieć wpływ na dobór diety, a w szczególności informacje o:  a) wszystkich chorobach istniejących oraz przebytych; b) nadciśnieniu tętniczym; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
 6. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problemów zdrowotnych i przeciwwskazań wymienionych w ust 5. powyżej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.
 7. W przypadku osób chorych lub/i osób, u których występują problemy zdrowotne zaleca się przed przystąpieniem do stosowania diety – konsultację z lekarzem.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.

§3 Płatność

 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za cały okres zamówienia z góry, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem diety.
 2. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 95 1140 2004 0000 3902 7561 9056 prowadzony przez Pomelo Anna Piętka. Przyjmujemy płatności w gotówce do rąk kuriera tylko w sytuacjach wcześniejszego uzgodnienia tego z Dostawcą.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień w którym wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu otrzymania należności za dane zamówienie. Zamawiającemu zostanie przekazana stosowna informacja drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 §4 Dostawa

 1.  Dostawa zamówienia odbywa się w dni robocze od 3:00 do 7:00 rano, a w soboty od 4:00 do 8:00.
 2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.
 4. Dostawa na terenie Warszawy i Krakowa jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 8:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
 6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ust. 6 powyżej nie zostaną zrealizowane.
 7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

§5 Zmiany i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczności diety. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 8:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę telefonicznie pod nr tel. 516-084-123 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pomelo.com.pl .
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia w czasie jego trwania, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych pomniejszone o udzielone rabaty.

§6 Reklamacje

 1.  W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pomelo.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 516-084-123.
  1. Gdy reklamacja została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Dostawcy, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej.
  2. Gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Dostawca jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienie reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany zamówienia będącego przedmiotem reklamacji albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostwca należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków.

 

Polityka prywatność 

Prywatność danych klientów firmy Pomelo Anna Piętka jest dla nas bardzo istotną kwestią i podchodzimy do tematu bardzo poważnie. Dokładamy wszelkich starań by dane osobowe naszych klientów były dobrze strzeżone, a dostęp do nich miały jedynie osoby z odpowiednią autoryzacją.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Pomelo Anna Piętka, z siedzibą przy ul. Znanieckiego 12/39 03-980 Warszawa (zwana dalej Pomelo).

 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych Firmy Pomelo  jest  Anna Piętka kontakt z jest możliwy za pośrednictwem maila: ania@pomelo.com.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów Pomelo przetwarzane są w związku z realizacją zamówienia na catering dietetyczny lub inną usługę cateringową oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udostępnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego przez Ciebie zamówienia.

Prawa użytkownika

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania/uaktualnienia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych np. gdy chcesz zamawiać dietę, ale nie interesują Cię wysyłane drogą email oraz sms przez firmę Pomelo oferty promocyjne/marketingowe
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Każdy klient Pomelo ma prawo do wglądu oraz poprawienie swoich danych osobowych w każdym momencie.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art.74 ust 1 i 2 usatwy rachunkowości Twoje dane będą widniały w systemach księgowych przez 5 lat liczonych od dnia 1 dnia stycznia następującego po  płatności za złożone zamówienie
 2. Okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia ów zgody na przetwarzanie danych zgodnych z polityką prywatności Administratora Danych.

Prawo do wniesienia skargi do GIODO

Każda osobo ma prawo do wniesienia skargi na Administratora Danych, gdy uzna że przetwarzanie powieżonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn 27 kwietnia 2016r.

 

Polityka Prywatności strony www Pomelo.com.pl

 1. Właścicielem strony jest Pomelo.
 2. Administratorem Danych osobowych w trakcie składania zamówienia staje się Operator strony.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej warunkuje należyte wykonanie usługi. Bez danych usługa nie może zostać wykonana.
 4. Podane dane wykorzystane będą jedynie przez firmę Pomelo Anna Piętka ul. Znanieckiego 12/39 03-980 Warszawa w celach marketingowych, promocyjnych oraz do należytego wykonania usługi.
 5. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe/promocyjne dane nie zostaną w tych celach wykorzystane.
 6. Dane klienta przetwarzane są w celach:
 • Zawarcia umowy o dostarczaniu pakietów cateringu dietetycznego w myśl regulaminu firmy
 • Realizacji zamówienia
 • Kontaktu z klientem w sprawach dotyczących zamówienia za pośrednictwem kanałów informacyjnych , e-mail, telekomunikacyjnych
 • Rozliczenia klienta z należności wynikającej ze złożonego zamówienia
 • Marketingowo-promocyjnych
 1. Dane osobowe klientów związane z usługami firmy Pomelo wniesione poprzez formularz zamówienia pozostają zapisane w bazie do momentu zażądania przez klienta ich usunięcia lub przez okres 5 lat od 1 stycznia następującego po dacie zakończenia realizacji ostatniego zamówienia wniesionego przez Kienta.
 2. Każda osoba ma prawo żądać usunięcia danych osobowych po zakończeniu współpracy wcześniej niż po upływie 5 lat.
 3. Każda osobo ma prawo do wniesienia skargi na Operatora do GIODO, gdy uzna że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn 27 kwietnia 2016r.

 

Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Administrator danych zapewnia iż dokłada wszelkich możliwych starań by zabezpieczyć dane w szczególności przed:

 • Utratą lub wypłynięciem z bazy danych
 • Dostępem osób trzecich / osób bez odpowiednich uprawnień
 • Nieuprawnioną modyfikacją