Skontaktuj si臋 z nami:

Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego www.pomelo.com.pl

 

Definicje:

 • Dane kontaktowe 鈥 dane s艂u偶膮ce do kontaktu z Us艂ugodawc膮 w zakresie sk艂adania Zam贸wie艅 i Reklamacji, tj.: adres poczty elektronicznej: biuro@pomelo.com.pl lub numer telefonu: 516-084-123;
 • Dzie艅 roboczy 鈥 dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz zam贸wieniowy 鈥 formularz dost臋pny w Serwisie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta na Produkt;
 • Klient 鈥 Konsument lub Przedsi臋biorca, kt贸rzy dokonuj膮 Zam贸wienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzystaj膮 z innych Us艂ug dost臋pnych w Serwisie Internetowym;
 • Kodeks Cywilny / k.c. 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z p贸藕n. zm.);
 • Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z Us艂ugodawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 • Konto klienta 鈥 zbi贸r informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zam贸wie艅) znajdu颅j膮cy si臋 w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy;
 • Okres obowi膮zywania Umowy 鈥 okres, w trakcie, kt贸rego Us艂ugodawca realizuje na rzecz Klienta dostaw臋 Produktu zgodnie z jego zam贸wieniem;
 • Produkt 鈥 us艂uga przygotowania i dostawy posi艂k贸w (program贸w dietetycznych/diet), wskazanych szczeg贸艂owo na stro颅nie internetowej Serwisu, realizowana przez Us艂ugodawc臋 na warunkach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu;
 • Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 • Regulamin 鈥 oznacza niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany lub za艂膮czniki;
 • Serwis / Serwis Internetowy 鈥 na znaczenie nadane mu w 搂 1 ust 1 Regulaminu;
 • Umowa 鈥 umowa zawierana na odleg艂o艣膰 pomi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮 za pomoc膮 Serwisu internetowego, kt贸rej przedmiotem jest zam贸wienie przez Klienta Produktu;
 • Us艂uga 鈥 us艂uga elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem Serwisu Internetowego w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • Us艂ugodawca 鈥 Pomelo sp. z o.o. z siedzib膮 w J贸zefowie (05-410) przy ul. Podsto艂ecznej 26, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692;
 • Ustawa o prawach konsumenta / Ustawa 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z p贸藕n. zm.);
 • Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno颅艣ci rodzaj i liczb臋 Produkt贸w oraz okres ich dostarczania.

搂1 Postanowienia og贸lne

 1. Serwis internetowy dost臋pny pod adresem https://pomelo.com.pl/ prowadzony jest przez sp贸艂k臋 pod firm膮 Pomelo sp. z o.o. z siedzib膮 w J贸zefowie (05-410) przy ul. Podsto艂ecznej 26, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692. Dane kontaktowe w zakresie funkcjonowania Serwisu: adres mail: biuro@pomelo.com.pl; oraz telefon: +48聽516聽084 123.
 2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania um贸w za pomoc膮 Serwisu Internetowego, zasady wykonywania umowy zawartej za po艣rednictwem Serwisu lub telefonicznie, prawa i obowi膮zki Klienta i Us艂ugodawcy wynikaj膮ce z zawartej umowy oraz tryb odst膮pienia od umowy i post臋powania reklamacyjnego.
 3. Przedmiotem Zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ugi przygotowania i dostawy Produktu, w sk艂ad kt贸rego wchodzi okre艣lona ilo艣膰 posi艂k贸w w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 4. Osoba sk艂adaj膮ca Zam贸wienie potwierdza jednocze艣nie, i偶 zapozna艂a si臋 i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez niego z tre艣ciami zawartymi w Serwisie.
 6. Klient zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci bezprawnych; korzystania z Serwisu w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowanie, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre颅艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅; korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego; a tak偶e korzystania z Serwisu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Pol颅skiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

搂2 Zam贸wienie i wykonanie Umowy

 1. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia Us艂ug na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach okre艣lonych w Re颅gulaminie.
 2. Us艂ugodawca za po艣rednictwem Serwisu umo偶liwia zakup dowolnie wybranych Produkt贸w, kt贸rych przygotowanie oraz dostawa nast膮pi w terminie wskazanym w Zam贸wieniu. Warunkiem dokonania dostawy jest op艂acenie z艂o偶onego p艂atno艣ci膮 on-line lub przelewem i przes艂anie potwierdzenie dokonania p艂atno艣ci do godziny 10.00 dnia poprzedzaj膮cego dzie艅 dostawy, w przypadku dostawy dotycz膮cej soboty lub niedzieli do godz. 10.00 w pi膮tek poprzedzaj膮cy weekend dostawy, a w przypadku dostawy w poniedzia艂ek do godz. 10.00 w sobot臋 poprzedzaj膮c膮 dzie艅 dostawy.
 3. Informacje o Produktach podawane s膮 na stronach internetowych Serwisu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, pa颅rametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny.
 4. Zam贸wienie nast臋puje drog膮 telefoniczn膮, mailow膮 lub poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie www.pomelo.com.pl. Po wype艂nieniu Formularza zam贸wienia, Us艂ugodawca mo偶e skontaktowa膰 si臋 z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczeg贸艂贸w zam贸wienia oraz p艂atno艣ci.
 5. Klient chc膮cy dokona膰 Zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮 mo偶e to zrobi膰 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w sobot臋 w godzinach od 7.00 do 14.00 za po艣rednictwem Danych kontaktowych. W takim wypadku Klient powinien:
  1. poda膰 w tre艣ci wiadomo艣ci elektronicznej kierowanej do Us艂ugodawcy lub telefonicznie nazw臋 Produktu lub Towaru spo艣r贸d Towar贸w lub Produkt贸w znajduj膮cych si臋 na stronie internetowej Serwisu i jego ilo艣膰, a w przypadku Zam贸wienia Produktu Okres trwania Umowy;
  2. wskaza膰 miejsce dostawy i form臋 p艂atno艣ci spo艣r贸d sposob贸w dostawy i p艂atno艣ci podanych na stronie internetowej Serwisu;
  3. poda膰 dane potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Us艂ugodawca ka偶dorazowo po z艂o偶eniu Zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮 przesy艂a Klientowi potwierdzenie warunk贸w z艂o偶onego Zam贸wienia wraz z informacj膮, 偶e zawarcie przez Klienta Umo颅wy poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty za zam贸wiony Produkt, z t膮 chwil膮 zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem, Us艂ugodawca ka偶dorazowo po z艂o偶eniu Zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮 przesy艂a Klientowi potwierdzenie warunk贸w z艂o偶onego Zam贸wienia.
 7. Umowa zo颅staje zawarta z chwil膮 przes艂ania przez Klienta, b臋d膮cego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunk贸w Zam贸wienia przes艂anych przez Us艂ugodawc臋) wiadomo艣ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Us艂ugodawcy, w kt贸rej Klient akceptuje tre艣膰 przes艂anego Zam贸wienia i wyra偶a zgod臋 na jego realizacj臋 oraz akceptuje tre艣膰 Regulaminu.
 8. Dokonuj膮c Zam贸wienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Us艂ugodawc臋 w Serwisie, okre颅艣laj膮c rodzaj programu dietetycznego, kaloryczno艣膰 posi艂k贸w wchodz膮cych w sk艂ad Produktu oraz okres czasu przez kt贸ry Produkt b臋dzie dostarczany (Okres obowi膮zywania Umowy)
 9. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest poda膰: imi臋, nazwisko, numer telefonu, email oraz dane dotycz膮ce dostawy (godziny dostawy, adres dostawy). Ponadto w polu <notatnik> Klient zobowi膮zany jest poda膰 wszystkie niezb臋dne informacje oraz przeciwwskazania mog膮ce mie膰 wp艂yw na dob贸r diety, a w szczeg贸lno艣ci informacje o: a) wszystkich chorobach istniej膮cych oraz przebytych; b) nadci艣nieniu t臋tniczym; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) za偶ywaniu lek贸w wp艂ywaj膮cych na zdolno艣膰 absorpcji sk艂adnik贸w od偶ywczych czy witamin, b膮d藕 powoduj膮cych zatrzymanie p艂yn贸w w organizmie, b膮d藕 wp艂ywaj膮cych niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ci膮偶y lub karmieniu piersi膮; g) alergii. W przypadku os贸b chorych lub/i os贸b, u kt贸rych wyst臋puj膮 problemy zdrowotne zaleca si臋 przed przyst膮pieniem do stosowania wybranej diety 鈥 konsultacj臋 z lekarzem.
 10. W przypadku Klienta Przedsi臋biorcy chc膮cego otrzyma膰 faktur臋 VAT, zobowi膮zany jest o r贸wnie偶 do podania niezb臋dnych danych do wystawienia faktury widocznych po klikni臋ciu checkboxa 鈥濩hc臋 otrzyma膰 faktur臋鈥.
 11. W przypadku sk艂adania Zam贸wienia poprzez formularz Zam贸wienia dost臋pny w Serwisie, Zam贸wienie zostaje z艂o偶one Us艂ugodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofert臋 zawarcia Umowy na zakup Produkt贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia. Oferta z艂o偶ona w postaci elektronicznej wi膮偶e Klienta, je偶eli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Us艂ugodawca prze艣le potwierdzenie przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia, kt贸re sta颅nowi o艣wiadczenie Us艂ugodawcy o przyj臋ciu oferty Klienta i z chwil膮 jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 12. Pierwsza dostawa posi艂k贸w nast臋puje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcze艣niej ni偶 1 Dzie艅 Roboczy po zaksi臋gowaniu wp艂aty b膮d藕 odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu nale偶y wysy艂a膰 na adres poczty elektronicznej: biuro@pomelo.com.pl.
 13. Zam贸wienia dokonywane mog膮 by膰 jedynie przez osoby pe艂noletnie. W przypadku os贸b niepe艂noletnich lub os贸b ubezw艂asnowolnionych ca艂kowicie Zam贸wienie mo偶e by膰 dokonane jedynie przez prawnego opiekuna. Klient powinien wybieraj膮c Produkty do Zam贸wienia wybiera膰 te, kt贸re nie maj膮 wp艂ywu na niego (lub osoby, na rzecz kt贸rej dokonuje Zam贸wienia), dolegliwo艣ci zdro颅wotne wp艂ywaj膮ce na jego diet臋, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwo艣ci, wymagaj膮ce eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w.
 14. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Us艂ugodawca po uprzednim bezsku颅tecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅, z wyznaczeniem stosownego terminu, mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug w trybie natychmiastowym.

搂3 Zmiana Zam贸wienia / Zawieszenie Umowy

 1. Klient uprawniony jest do zawieszenia Umowy lub zmiany Zam贸wienia w cz臋艣ci dotycz膮cej: termin贸w dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczno艣ci diety. Zmian臋 uwa偶a si臋 za dokonan膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta od Us艂ugodawcy wiadomo艣ci zawieraj膮cej jej potwierdzenie.
 2. Wszelkie zmiany w Zam贸wieniu nale偶y zg艂asza膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 do godziny 10.00 w Dniu roboczym poprzedzaj膮cym Dzie艅 roboczy, w kt贸rym ma nast膮pi膰 dostawa lub do godziny 10.00 w sobot臋 鈥 w przypadku dostawy na nast臋puj膮cy po niej poniedzia艂ek b臋d膮cy Dniem roboczym. W przypadku zmiany Produktu na Produkt o wy偶szej warto艣ci Klient zobowi膮颅zany jest dokona膰 dop艂aty w powy偶szych terminach.
 3. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany w drodze indywidualnego kontaktu z Us艂ugodawc膮 鈥 mailowo lub telefonicznie (Dane kontaktowe). Zmiana jest skutecznie dokonana w przypadku dokonania p艂atno艣ci, o kt贸rej mowa powy偶ej.
 4. Zmiany zg艂oszone po up艂ywie powy偶szych termin贸w b臋d膮 obowi膮zywa膰 od nast臋pnego dnia, po kt贸rym mia艂a zosta膰 dokonana zmiana.
 5. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu obowi膮zywania Umowy po wcze艣niejszym telefonicznym lub za po艣rednictwem maila powiadomieniu Us艂ugodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zosta膰 zg艂oszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. nie p贸藕niej ni偶 do godziny 10.00 rano w dniu poprzedzaj膮cym otrzymanie Zam贸wienia w przypadku Zam贸wie艅 dokonywanych od wtorku do pi膮tku;
  2. nie p贸藕niej ni偶 do godziny 10.00 w pi膮tek, kiedy Zam贸wienie dotyczy soboty i niedzieli;
  3. nie p贸藕niej ni偶 do godziny 10.00 w sobot臋, je艣li Zam贸wienie dotyczy poniedzia艂ku.
 6. W przypadku zawieszenia Umowy Zam贸wienie ulega wyd艂u偶eniu o tak膮 ilo艣膰 dni, dla kt贸rych Klient skorzysta艂 z uprawnienia do zawieszenia Umowy.

搂4 Dostawa

 1. Dostawa jest ograniczona do miejscowo艣ci wskazanych na stro颅nach Serwisu oraz dost臋pnych w trakcie sk艂adania Zam贸wienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klien颅ta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia i odbywa si臋 w dni robocze od 2.00 do 7.00 rano, a w soboty od 2.00 do 8.00.
 2. Szczeg贸艂y dostawy ustalane s膮 z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub mailowo przed dokonaniem p艂atno艣ci.聽
 3. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego Produktu z powodu nieobecno艣ci osoby upowa偶nionej do odbioru lub jak膮kolwiek inn膮 okoliczno艣ci膮/okoliczno艣ciami nie zg艂oszonymi, najp贸藕niej do godz. 10.00 w Dniu roboczym poprzedzaj膮cym dostaw臋 lub do 10.00 w sobot臋 w przypadku dostawy dokonywanej w poniedzia艂ek, b膮d藕 b艂臋dnie podanymi szczeg贸艂ami adresowymi dostawy, Produkt uwa偶a si臋 za skutecznie dor臋czony
 4. Op艂ata za dostaw臋 ustalana jest indywidualnie w zale偶no艣ci od wskazanego miejsca dostawy Zam贸wienia. Informacja o koszcie dostawy pojawi si臋 w podsumowaniu zam贸wienia i zostanie uwzgl臋dniona w ca艂kowitym koszcie Zam贸wienia.
 5. Dostawa Produktu odbywa si臋 w miar臋 mo偶liwo艣ci do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie p贸藕niej ni偶 do godziny 7.00. Klient nie mo偶e zmieni膰 adresu dostawy po godzinie 10.00. W przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim, Us艂ugodawca dostarczy Zam贸wienie pod zmieniony adres dopiero w nast臋puj膮cym po tym Dniu roboczym lub sobocie, kolejnym Dniu roboczym.
 6. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje mo偶liwo艣膰 Zam贸wienia Produktu tylko na sobot臋 lub tylko na niedziel臋. W niedziele dostawy nie s膮 realizowane. Dostawy Zam贸wie艅 wy艂膮cznie na niedziele realizowane s膮 w soboty poprzedzaj膮ce niedziel臋, kt贸rej Zam贸wienie dotyczy. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami (dni nie b臋d膮ce Dniami roboczymi) oraz innymi wyra藕nie wskazanymi przez Us艂ugodawc臋 dniach wolnych czy 艣wi膮tecznych, dostawy mog膮 by膰 dostarczane w inny spos贸b ni偶 wskazane w ni颅niejszym punkcie, o czym Us艂ugodawca ka偶dorazowo poinformuje Klient贸w.
 7. Mo偶liwo艣膰 dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia potwierdzana jest przez Us艂ugodawc臋 podczas przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji. Klient jest ka偶dorazowo informowany o braku mo偶liwo艣ci realizacji dostawy pod podany adres.
 8. Dostawa jest realizowana przez Us艂ugodawc臋 lub firmy dzia艂aj膮ce na jego zlecenie.
 9. Harmonogramy dostaw na dni 艣wi膮teczne b臋d膮 dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem mailem na adres podany przy sk艂adaniu Zam贸wienia lub drog膮 telefoniczn膮.
 10. Us艂ugodawca mo偶e ustali膰 z Klientem nowy termin realizacji Zam贸wienia w przypadku, gdy realizacja Zam贸wienia w pierwotnym terminie jest niemo偶liwa ze wzgl臋du na przyczyny niezale偶ne od Us艂ugodawcy, a kt贸rych usuni臋cie nie jest mo偶liwe, o czym Klient jest niezw艂ocznie informowany.
 11. W sytuacji wyst膮pienia czynnik贸w niezale偶nych i nie wynikaj膮cych z winy Us艂ugodawcy (np. warunki atmosferyczne, zagro偶enie epidemiologiczne, decyzje s艂u偶b pa艅stwowych, rezygnacji z 艣wiadczenia us艂ug przez firm臋 transportow膮 realizuj膮c膮 dow贸z Zam贸wie艅 itp.), powoduj膮cych utrudnienie lub uniemo偶liwienie dostawy Zam贸wie艅, Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie Produkt贸w Klientowi. W takim wypadku Us艂ugodawcy przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy z Klientem bez zachowania terminu wypowiedzenia z obowi膮zkiem rozliczenia za okres niewykorzystany Zam贸wienia.
 12. W powy偶szym przypadku Klientowi przys艂uguje uprawnienie do przesuni臋cia Zam贸wienia na inny termin albo odst膮pienie od Umowy.
 13. W przypadku rezygnacji z Zam贸wienia Produktu na pozosta艂y Okres trwania Umowy, o kt贸rej mowa powy偶ej, Klientowi przys艂uguje zwrot 艣rodk贸w w stosunku do niewykorzystanego Okresu trwania Umowy liczonego od dnia skutecznego dor臋czenia rezygnacji Klienta Us艂ugodawcy.
 14. Firmy dostarczaj膮ce pakiety s膮 firmami zewn臋trznymi wszelkie ustalenia z kierowcami prosimy przekazywa膰 na biuro@pomelo.com.plw przeciwnym razie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane w przypadku ew.reklamacji lub problem贸w z dostawami. Kierowcy firmy zewn臋trznej nie s膮 zobowi膮zani do przekazywania firmie Pomelo indywidualnych ustale艅 z klientami.

搂5 P艂atno艣膰

 1. Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci za ca艂y okres zam贸wienia z g贸ry, najp贸藕niej dzie艅 przed rozpocz臋ciem diety, z uwzgl臋dnieniem 搂2 ust. 2 powy偶ej.
 2. Us艂ugodawca umo偶liwia nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Us艂ugodawcy;
  2. przy wykorzystaniu p艂atno艣ci online za po艣rednictwem systemu 鈥濼pay鈥. Mo偶liwe dost臋pne sposoby p艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu Tpay wskazane s膮 ka偶dorazowo przed rozpocz臋ciem dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 systemu Dotpay.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym na rachunek Us艂ugodawcy, wp艂aty dokonywane powinny by膰 niezw艂ocznie po dokonaniu zam贸wienia na rachunek Us艂ugodawcy o numerze 09 1140 2004 0000 3302 7958 1408.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci online za po艣rednictwem systemu 鈥濼pay鈥 informujemy, i偶 p艂atno艣膰 realizowana jest za po艣rednictwem serwisu https://tpay.com/ nale偶膮cego do sp贸艂ki pod firm膮:聽Krajowy Integrator P艂atno艣ci sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu, ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, wpisanej do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, z kapita艂em zak艂adowym 5.494.980,00 PLN wp艂aconym w ca艂o艣ci.
 5. Za dzie艅 p艂atno艣ci uwa偶any jest dzie艅, w kt贸rym wp艂ata za Zam贸wienie zostanie zaksi臋gowana na rachunku bankowym Us艂ugodawcy.
 6. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zam贸wienia do momentu otrzymania nale偶no艣ci za dane Zam贸wienie. W przypadku nieotrzymania p艂atno艣ci Klientowi zostanie przekazana stosowna informacja drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮 o braku zaksi臋gowania wp艂aty za Zam贸wienie.
 7. Us艂ugodawca, w przypadku wyst膮pienia z takim 偶膮daniem przez Klienta wystawi i prze艣le Klientowi faktur臋 VAT w wersji elektronicznej obejmuj膮ce Zam贸wione przez Klienta Produkty. Faktura zostanie przes艂ana na podany w trakcie sk艂adania przez Klienta Zam贸wienia adres mailowy.
 8. Us艂ugodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkurs贸w i promocji, kt贸rych warunki ka偶dorazowo zostan膮 podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

搂6 Odst膮pienie od Umowy

 1. Us艂ugodawca informuje, i偶 na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu颅menta, Klientowi b臋d膮cemu konsumentem nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy Zam贸wienia Produkt贸w, o kt贸rym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczno艣ci powoduj膮cych, 偶e Klient nie b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z Zam贸wienia z powodu okoliczno艣ci, na kt贸re nie mia艂 wp艂ywu, zobowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym Us艂ugodawc臋. W zale偶no艣ci od okoliczno艣ci Us艂ugodawca w porozumieniu z Klientem podejmie decyzje o zmianie terminu dostarczenia pozosta艂ej cz臋艣ci Zam贸wienia lub o rozwi膮zaniu Umowy i zwrocie Klientowi cz臋艣ci wp艂aconych 艣rodk贸w za niewykorzystan膮 cz臋艣膰 Zam贸wienia.
 3. W przypadku rezygnacji z Zam贸wienia i rozwi膮zaniu Umowy w czasie jej trwania, Klienta obowi膮zuje rozliczenie wykorzystanej cz臋艣ciowo diety w cenach dni pojedynczych pomniejszone o udzielone rabaty.
 4. Us艂ugodawca dokona zwrotu wp艂aconych i niewykorzystanych 艣rodk贸w nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy na rachunek, z kt贸rego dokonano p艂atno艣ci za Zam贸wienie lub inny wskazany przez Klienta w o艣wiadczeniu.

搂7 Reklamacje / rozstrzyganie spor贸w

 1. W razie niezgodno艣ci przedmiotu zam贸wienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub z艂o偶onym zam贸wieniem, Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zosta膰 z艂o偶ona za po艣rednictwem maila, telefonicznie na wskazane Dane kontaktowe lub na adres Us艂ugodawcy, tj. J贸zef贸w (05-410) ul. Podsto艂eczna 26.
 3. Reklamacje uznaje si臋 za dor臋czon膮 Us艂ugodawcy:
  1. gdy reklamacja zosta艂a z艂o偶ona drog膮 telefoniczn膮: z chwil膮 przekazania jej tre艣ci Us艂ugodawcy;
  2. gdy reklamacja zosta艂a z艂o偶ona mailowo: z chwil膮 otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia reklamacji od Us艂ugodawcy.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes艂a膰 zdj臋cie reklamowanego Towaru lub Produktu wraz z dowodem zakupu na adres mailowy biuro@pomelo.com.pl do godziny 10:00 w dniu dostawy towaru. Je偶eli reklamacja dotyczy braku dostawy towaru klient powinien poinformowa膰 o tym Us艂ugodawc臋 do 10:00 rano dnia dostawy telefonicznie pod numerem 516-084-123 lub mailem na adres biuro@pomelo.com.pl .
 5. W przypadku brak贸w w reklamacji Us艂ugodawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie nie颅zw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.
 7. Us艂ugodawca jest zobowi膮zana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 Dni Roboczych. W przypadku uwzgl臋dnienie reklamacji Us艂ugodawca zobowi膮zany jest do wymiany Zam贸wienia b臋d膮cego przedmiotem reklamacji albo wchodz膮cego w jego sk艂ad posi艂ku/posi艂k贸w, po wcze艣niejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany lub zaproponowania innego rozwi膮zania.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Us艂ugodawc臋, 偶e reklamacja nie jest zasadna, w szczeg贸lno艣ci z uwagi na zgodno艣膰 przedmiotu reklamacji z Zam贸wieniem, Us艂ugodawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzgl臋dnienia reklamacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 5 Dni Roboczych przedstawiaj膮c stosowne uzasadnienie.
 9. W przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji lub braku mo偶liwo艣ci dostarczenia Klientowi, b臋d膮cego przedmiotem wymiany, posi艂ku lub posi艂k贸w z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta, Us艂ugodawcy nale偶na b臋dzie pe艂na kwota odpowiadaj膮ca warto艣ci Zam贸wienia.
 10. Klient b臋d膮cy Konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
  1. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮;
  3. mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona Konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 pod przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http:// ec.eu卢ropa.eu/consumers/odr/.

搂8 Newsletter

Klient ma mo偶liwo艣膰 otrzymywania od Us艂ugodawcy informacji handlowych w formie wiadomo艣ci przesy艂anych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (us艂uga Newsletter). W tym celu nale偶y poda膰 prawid艂owy adres poczty elektronicznej lub aktywowa膰 odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zam贸wienia. Klient w ka偶dym czasie mo偶e odwo艂a膰 zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si臋 za pomoc膮 linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci wys艂anej w ramach Us艂ugi Newsletter.

搂9 Obowi膮zywanie i zmiana Regulaminu

 1. Podane przez Klient贸w dane osobowe Us艂ugodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a tak偶e logotyp贸w nale偶膮 do Us艂ugodawcy, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Konsumentem, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem, kt贸ry jest Przedsi臋biorc膮 zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu ka偶dy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie g艂贸wnej Serwisu zawieraj膮cej termin ich wej艣cia w 偶ycie. Termin wej艣cia w 偶ycie zmian nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 14 dni od dnia ich og艂oszenia.

POLITYKA PRYWATNO艢CI

Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania plik贸w cookies w Serwisie internetowym www.pomelo.com.pl (dalej 鈥Serwis Internetowy鈥).

Administratorem Serwisu Internetowego jest Pomelo sp. z o. o., ul. Podsto艂eczna 26 (05-410) J贸zef贸w, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692 (dalej 鈥Administrator Serwisu鈥).

W trosce o bezpiecze艅stwo powierzonych nam danych opracowali艣my wewn臋trzne procedury i zalecenia, kt贸re maj膮 zapobiec udost臋pnieniu danych osobom nieupowa偶nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno艣膰 z odpowiednimi aktami prawnymi – ustaw膮 o ochronie danych osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp贸lnotowego.

Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zrachowaniach w nast臋puj膮cy spos贸b:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez gromadzenie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 (patrz polityka plik贸w 鈥瀋ookies鈥).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno艣ci Serwisu Internetowego, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach b臋dziemy informowa膰 w spos贸b widoczny i zrozumia艂y.

Dane Osobowe zbierane s膮 w zakresie podanym dobrowolnie przez u偶ytkownika i przetwarzane s膮 na podstawie wyra偶anej zgody oraz w przypadkach, w kt贸rych przepisy prawa upowa偶niaj膮 Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa lub w celu realizacji zawartej pomi臋dzy stronami umowy. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu realizacji Zam贸wienia.

Pomimo, 偶e podanie danych jest dobrowolne, to niepodanie ich w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Pomelo i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem twoich danych osobowych jest sp贸艂ka pod firm膮: Pomelo sp. z o. o., ul. Podsto艂eczna 26 (05-410) J贸zef贸w, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000819536, NIP: 5322086932, REGON: 385112692 鈥 reprezentowana przez Ann臋 Foszer (zwana dalej 鈥Pomelo鈥, 鈥Administrator鈥).

Dane osobowe zbierane przez Administratora s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej 鈥RODO鈥).

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy: osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora lub przez stron臋 trzeci膮 dzia艂aj膮c膮 na jego zlecenie, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem; przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy.

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest mo偶liwy za po艣rednictwem maila: ania@pomelo.com.pl.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dla prawid艂owego funkcjonowania Pomelo, w tym dla realizacji Zam贸wie艅 konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obs艂uguj膮cy p艂atno艣ci elektroniczne i kart膮 p艂atnicz膮 oraz dostaw Zam贸wie艅). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. Dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w 鈥 Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:

 • przewo藕nicy / dostawcy – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub dostawcy realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Zam贸wienia;
 • dostawcy us艂ug dietetycznych 鈥 w przypadku Klienta, kt贸ry poda艂 dane dotycz膮ce zdrowia (to jest informacje o dolegliwo艣ciach zdrowotnych, m.in. alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagaj膮cych eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w), Administrator mo偶e skorzysta膰 z us艂ug dietetycznych w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania Zam贸wienia;
 • dostawcy us艂ug marketingowych 鈥 agencje marketingowe zapewniaj膮ce Administratorowi wsparcie w dzia艂aniach marketingowych;
 • dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do dzia艂ania firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮, dzia艂a艅 marketingowych, wysy艂ki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci;
 • dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych, doradczych i t艂umaczeniowych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne, doradcze lub t艂umaczeniowe (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro t艂umacze艅) – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Cel, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klient贸w Pomelo przetwarzane s膮 w zwi膮zku z realizacj膮 Zam贸wienia na catering dietetyczny lub inn膮 us艂ug臋 cateringow膮 oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udost臋pnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego Zam贸wienia, w nast臋puj膮cym zakresie:

 1. w celu wykonania umowy lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy, a tak偶e ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora. Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej umowy. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kod do domofonu oraz w przypadku Klient贸w, kt贸rzy podali te dane – dane dotycz膮ce zdrowia (to jest informacje o dolegliwo艣ciach zdrowotnych, m.in. alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagaj膮cych eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w), numer rachunku bankowego. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy, adres prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podany zakres jest maksymalny;
 2. w celu marketingu bezpo艣redniego. Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zam贸wie艅;
 3. w celu marketingu us艂ug i produkt贸w Administratora i partner贸w Administratora. Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zam贸wie艅;
 4. w celu prowadzenie ksi膮g rachunkowych. Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g rachunkowych (5 lat, licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, kt贸rego dane dotycz膮). Zakres przetwarzania: Imi臋 i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta, numer rachunku bankowego (dotyczy sytuacji, w kt贸rej dokonywany jest zwrot).

Prawa osoby, kt贸rej dane s膮 przetwarzane

Osoba, kt贸rej dane:

 1. dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 RODO;
 2. przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych;
 3. dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
 4. przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
 5. dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci. W przypadku cofni臋cia zgody dobrowolnej osoba, kt贸ra udzieli艂a zgody mo偶e cofn膮膰 zgod臋 w ka偶dym momencie. Cofni臋cie zgody obowi膮zkowej (zwi膮zanej z przetwarzaniem danych dotycz膮cych zdrowia) wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zaprzestania korzystania z us艂ug Us艂ugodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Polityka plik贸w 鈥瀋ookies鈥:

Poprzez pliki 鈥瀋ookies鈥 nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. 鈥濩ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰 w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji u偶ytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 mog膮 by膰 zbierane wy艂膮cznie w celu wykonywania okre艣lonych funkcji na rzecz u偶ytkownika. Takie dane s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.

Administrator danych zapewnia, i偶 dok艂ada wszelkich mo偶liwych stara艅 by zabezpieczy膰 dane w szczeg贸lno艣ci przed:

 • Utrat膮 lub wyp艂yni臋ciem z bazy danych;
 • Dost臋pem os贸b trzecich / os贸b bez odpowiednich uprawnie艅;
 • Nieuprawnion膮 modyfikacj膮.

 

 

 

ektor ochrony danych, firma windykacyjna lub biuro t艂umacze艅) – Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Cel, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klient贸w Pomelo przetwarzane s膮 w zwi膮zku z realizacj膮 Zam贸wienia na catering dietetyczny lub inn膮 us艂ug臋 cateringow膮 oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udost臋pnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego Zam贸wienia, w nast臋puj膮cym zakresie:

 1. w celu wykonania umowy lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy, a tak偶e ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora. Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej umowy. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kod do domofonu oraz w przypadku Klient贸w, kt贸rzy podali te dane – dane dotycz膮ce zdrowia (to jest informacje o dolegliwo艣ciach zdrowotnych, m.in. alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagaj膮cych eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w), numer rachunku bankowego. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy, adres prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podany zakres jest maksymalny;
 2. w celu marketingu bezpo艣redniego. Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zam贸wie艅;
 3. w celu marketingu us艂ug i produkt贸w Administratora i partner贸w Administratora. Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania: imi臋 i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych Zam贸wie艅;
 4. w celu prowadzenie ksi膮g rachunkowych. Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g rachunkowych (5 lat, licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, kt贸rego dane dotycz膮). Zakres przetwarzania: Imi臋 i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta, numer rachunku bankowego (dotyczy sytuacji, w kt贸rej dokonywany jest zwrot).

Prawa osoby, kt贸rej dane s膮 przetwarzane

Osoba, kt贸rej dane:

 1. dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 RODO;
 2. przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych;
 3. dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
 4. przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
 5. dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci. W przypadku cofni臋cia zgody dobrowolnej osoba, kt贸ra udzieli艂a zgody mo偶e cofn膮膰 zgod臋 w ka偶dym momencie. Cofni臋cie zgody obowi膮zkowej (zwi膮zanej z przetwarzaniem danych dotycz膮cych zdrowia) wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zaprzestania korzystania z us艂ug Us艂ugodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Polityka plik贸w 鈥瀋ookies鈥:

Poprzez pliki 鈥瀋ookies鈥 nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. 鈥濩ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰 w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji u偶ytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 mog膮 by膰 zbierane wy艂膮cznie w celu wykonywania okre艣lonych funkcji na rzecz u偶ytkownika. Takie dane s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.

Administrator danych zapewnia, i偶 dok艂ada wszelkich mo偶liwych stara艅 by zabezpieczy膰 dane w szczeg贸lno艣ci przed:

 • Utrat膮 lub wyp艂yni臋ciem z bazy danych;
 • Dost臋pem os贸b trzecich / os贸b bez odpowiednich uprawnie艅;
 • Nieuprawnion膮 modyfikacj膮.